Regulamin

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem imprezy „Bemowski Przełaj Stulecia”, (zwanej dalej „Zawodami”) jest Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Zawody organizowane są we współpracy z firmą WeSport Michał Dąbrowski, ul. Piotra Bardowskiego 4 , Rzeszów, NIP: 527-228-50-60 (zwaną dalej „Partnerem”).

II. CELE
1. Upowszechnianie biegania przełajowego jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Warszawy.

III. TERMIN, MIEJSCE ORAZ OGÓLNE ZASADY ZAWODÓW
1. Zawody odbędą się 9 września 2018 r. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej oraz na przylegających terenach zielonych. Bieg będzie odbywał się na pętli ok. 2000m.
2. Termin (w tym godziny startu danej grupy) i/lub miejsce Zawodów mogą ulec zmianie, jak również Zawody mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (tj. zdarzenia, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Organizatora, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Zawodów z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale IV ust. 6-11 Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).
3. Miejsce oraz godzina startu poszczególnych serii będzie dostępna na stronie internetowej Zawodów: www.bemowskiprzelajstulecia.pl, zwanej dalej „Stroną internetową”.
4. Długość jednej pętli Zawodów wynosi: 2000 metrów. Mężczyźni będą mieć do pokonania 4 pętle co daje 8 km. Kobiety i zawodnicy Nordic Walking będą mieć do pokonania 2 pętlę o łącznej długości: 4 km.
5. Limit czasu na pokonanie trasy Zawodów wynosi dla Mężczyzn 60 minut, dla Kobiet i uczestników NW 45 minut. Po przekroczeniu limitu zawodnik po sygnale dźwiękowym będzie proszony o przerwanie Zawodów.
6. Podczas zawodów będzie użyty elektroniczny pomiar czasu na zwrotnych chipach mocowanych do obuwia uczestników. Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów netto.
7. Nad przebiegiem zawodów będzie czuwać skład sędziowski PZLA. Na trasie będą obecni sędziowie.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REJESTRACJA
1. Prawo do wzięcia udziału w Zawodach mają osoby urodzone w 2002 r. i wcześniej. Osoby niepełnoletnie, muszą pojawić się w Biurze Zawodów z rodzicem/opiekunem oraz wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodą na udział w Zawodach.
2. Odbiór pakietów nastąpi 9 Września przed zawodami tj w biurze zawodów zlokalizowanym na terenie WAT w bliskiej odległości od stadionu lekkoatletycznego.
3. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest:
a). prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora, zwanego dalej „Formularzem Rejestracyjnym”,
b). akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej,
c) udzielenie Organizatorowi zgody na publikację wizerunku Uczestnika utrwalonego w czasie Zawodów oraz jego imienia i nazwiska oraz ewentualnie wypowiedzi udzielanych podczas Zawodów w relacjach z Zawodów, zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Partnera i innych podmiotów zaangażowanych w organizację Zawodów, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w Zawodach przyjmowane są poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego zostanie założone konto Uczestnika, aby ukończyć proces rejestracji, należy dokonać Opłaty Rejestracyjnej.
6. Opłata Rejestracyjna wynosi 39 zł.
7. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami płatności udostępnionymi przez Organizatora, w terminie podanym na Stronie internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych.
8. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych prowadzony przez spółkę BLUE MEDIA, na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez BLUE MEDIA.
9. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
10. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie raz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Zawodów.
11. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja o pomyślnej rejestracji w Zawodach. Jeśli taka wiadomość nie dotrze (np.: z powodów technicznych, złego adresu e-mail czy zakwalifikowania jako spam), należy zgłosić ten fakt w ciągu 3 dni poprzez adres e-mail: biuro@bemowskiprzelajstulecia.pl
12. Numery startowe przydzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń dokonania Opłaty Rejestracyjnej.
13. Każdy Uczestnik zawodów ma zapewniony pakiet startowy, w którym znajduje się m.in. worek, koszulka techniczna. Rozmiary koszulek będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją w formularzu zgłoszeniowym, jednak liczba koszulek w poszczególnych rozmiarach jest ograniczona i Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze deklarowanym.
W Formularzu Zgłoszeniowym będzie można wybrać poszczególne rozmiary koszulek unisex:
XS, S, M , L, XL.
14. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 07.09.2018r lub w momencie wyczerpania limitu uczestników, który wynosi 400 osób.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność dokonanych wpłat. Zapisanie na bieg bez wniesienia Opłaty Startowej, nie jest gwarancją otrzymania Pakietu Startowego oraz zgody na udział w biegu.
W przypadku wolnych miejsc, zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów. Organizator zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
15. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu zawodów. W celu odbioru Pakietu Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi podczas rejestracji.
16. Aby odebrać Pakiet Startowy, należy do biura zawodów przynieść oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach oraz zgodę na przetwarzanie tej informacji na potrzeby organizacji Zawodów. Dodatkowo (opcjonalnie) w treści dokumentu Uczestnik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych kontaktowych na potrzeby przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora i Partnera oraz podmiotów z nimi powiązanych.
17. Odbiór Pakietu Startowego wraz z jego wszystkimi elementami możliwy jest wyłącznie w dniu Zawodów w Biurze Zawodów. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
18. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Zawodów.
Organizator zapewnia bezpłatne depozyty, w którym Uczestnicy będą mogli pozostawić swoje rzeczy osobiste. Uczestnicy Zawodów otrzymają w Pakiecie Startowym worek umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Odbiór rzeczy pozostawionych w depozycie będzie możliwy na podstawie okazanego numeru startowego. Nie jest zalecane pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Rzeczy w depozycie przyjmowane są wyłącznie w otrzymanym worku, oznaczonym numerem startowym.
19. Podczas Zawodów wszyscy Uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona i grozi dyskwalifikacją.
21. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe przekazanie numeru startowego innej osobie.
Proceder taki będzie powodował dyskwalifikację osoby startującej w Zawodach.
21. Przebywanie na trasie Zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego nie będą dopuszczone do startu.
22. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy i trasę Zawodów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych. Nie zostaną dopuszczone do udziału w Zawodach osoby, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz/lub napojów alkoholowych.
23. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, może skutkować dyskwalifikacją Uczestnika Zawodów.
24. Organizator zwraca uwagę Uczestników Zawodów na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizatorzy zalecają przed rozpoczęciem przygotowań do Zawodów oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika.
25. Akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Zawodach.
26. Na trasie Zawodów dostępna będzie bezpłatna pomoc medyczna, udzielana przez firmę medyczną, z którą Organizator albo Partner posiada umowę na obsługę medyczną Biegu.
27. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania Zawodów podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
28. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Zawodów, wymaga osobnej polisy (w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Zawodach), wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
29. Uczestników Zawodów zobowiązują przepisy PZLA, oraz niniejszy Regulamin.

V. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro Zawodów będzie mieściło się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. Kartezjusza1. Szczegółowa Informacja dotycząca lokalizacji Biura Zawodów, będzie podana najpóźniej na dzień przed Zawodami na Stronie internetowej.
2. Biuro Zawodów będzie czynne w dniu Zawodów, od godz. 8:00.

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Podczas Zawodów będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem na kategorię:
Biegi przełajowe:
ogólna (kobiety open oraz mężczyźni open)
wiekowa z podziałem na płeć
oraz wyłoniony zostanie najszybszy mieszkaniec i mieszkanka BEMOWA
Nordic Walking:
ogólna (kobiety open oraz mężczyźni open)
wiekowa z podziałem na płeć
2. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają puchary. Warunkiem do rozegrania rywalizacji w danej w kategorii wiekowej jest start minimum 5 osób.
KATEGORIA OPEN MĘŻCZYZN I KOBIET
MĘŻCZYŹNI: Puchar za 1m, 2m, 3m
KOBIETY: Puchar za 1m, 2m, 3m
3. Kategorie wiekowe dla mężczyzn i kobiet:
Kobiety :
K16: 16 – 29 lat
K30: 30 – 39 lat
K40: 40 – 49 lat
K50: 50 – 59 lat
K60: 60 i powyżej
Mężczyźni:
M16: 16 – 29 lat
M30: 30 – 39 lat
M40: 40 – 49 lat
M50: 50 – 59 lat
M60: 60 – i powyżej
O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.
4. W zawodach mogą wystartować zawodnicy profesjonalni, którzy w roku 2018 posiadają aktualną licencję PZLA. Nie będą oni brani pod uwagę w powyższych klasyfikacjach.
5. Nagrody i miejsca nie dublują się. Zwycięzca w klasyfikacji generalnej nie jest klasyfikowany w swojej kategorii wiekowej.
6. Organizator przewiduje nagrodę specjalną dla najstarszej zawodniczki i najstarszego zawodnika, który wystartuje i ukończy zawody w limicie czasu.

VII. DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest WeSport Michał Dąbrowski, ul. Piotra Bardowskiego 4 , Rzeszów, NIP: 527-22850-60.
3. Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Zawodach.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Zawodów. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia i realizacji Zawodów obejmuje również publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę miejscowości i nazwę klubu. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda Uczestnika.
6. Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika jego dane kontaktowe umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być również przetwarzane w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora i Partnera oraz podmiotów z nimi powiązanych. Podstawą prawną dla przetwarzania wskazanych danych Uczestnika jest jego zgoda.
7. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Zawodach jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Zawodach.
8 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Zawodach.
9. W zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Zawodów, Organizatorzy będą uprawnieni do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Zawodów i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).
10. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator, Partner oraz podmioty, działające na ich rzecz w związku z organizacją Zawodów lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
11. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej Bluemedia są szyfrowane.
12. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo. Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach marketingowych, będą przechowywane bezterminowo.
13. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
14. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Pisemne protesty dotyczące Zawodów (dalej jako: „Protesty”) można składać do 30 minut po zakończonej danej konkurencji pisemnie w biurze zawodów, z dopiskiem „Protest”. Protesty będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Koszt wniesienia protestu 100zł.
2. W czasie trwania Zawodów Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
3. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

Regulamin Bieg Dzieci

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem imprezy „Bemowski Przełaj Stulecia”, (zwanej dalej „Zawodami”) jest Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Zawody organizowane są we współpracy z firmą WeSport Michał Dąbrowski, ul. Piotra Bardowskiego 4 , Rzeszów, NIP: 527-228-50-60 (zwaną dalej „Partnerem”).

II. Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie Warszawy.

III. Termin i miejsce
Biegi Dziecięce odbędą się 9 września 2018 r. na bieżni lekkoatletycznej Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kartezjusza 1, 01-480 Warszawa.
Kategoria, dystans i godzina startu uzależnione są od wieku dziecka:
3-6 lat – 100 metrów
7-11 lat – 400 metrów
12-15 lat – 800 metrów
O zakwalifikowaniu do kategorii decyduje rok urodzenia.
Dzieci będą startowały w seriach. Godziny startów poszczególnych serii zostaną podane na stronie internetowej zawodów najpóźniej września 2018 r.
Termin (w tym godziny startu danej grupy) i/lub miejsce Zawodów mogą ulec zmianie, jak również Zawody mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (tj. zdarzenia, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które jest zewnętrzne w stosunku do Organizatora, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych bądź ratowniczych). W przypadku odwołania Zawodów z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest wyłącznie do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej, o której mowa w rozdziale VI Regulaminu (dalej jako: „Opłata Rejestracyjna”).

IV. Zgłoszenia
Zgłoszenia udziału w Biegach Dziecięcych może dokonać rodzic lub opiekun prawny Uczestnika.
Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bemowskiprzelajstulecia.pl
Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w Biegu.
Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 07.09.2018r lub w momencie wyczerpania limitu uczestników, który wynosi 300 osób.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność dokonanych wpłat. Zapisanie dziecka na bieg bez wniesienia Opłaty Startowej, nie jest gwarancją otrzymania Pakietu Startowego oraz zgody na udział w biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów. Organizator zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.

V. Uczestnictwo
Prawo startu w Biegach Dzieci mają dzieci w wieku od 3 do 15 lat (liczy się rok urodzenia). Osoby urodzone w 2002 r. będą rejestrowane do Biegu Głównego, rozgrywanego zgodnie z regulaminem głównym zawodów.
Warunkiem dopuszczenia do startu w Biegach Dzieci jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego podczas weryfikacji Uczestnika w Biurze Zawodów.
Dzieci będą startowały w seriach. W jednej serii możliwy jest start maksymalnie 25 dzieci. Przydział do serii następuje na podstawie kategorii wiekowej dziecka (brany jest pod uwagę rok urodzenia). Nie ma możliwości wyboru lub zmiany serii Organizator poinformuje o wyczerpaniu limitu miejsc w danej kategorii wiekowej na stronie internetowej imprezy.
Uczestnicy startują w biegach samodzielnie (bez rodzica / opiekuna).
Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów minimum 1 godzinę przed startem.
W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, wodę, pamiątkowy worek i owoc.
Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe umieszczone poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
Organizator zapewnia obsługę medyczną podczas trwania biegu.

VI. Opłaty
1. Opłata Rejestracyjna za udział w Biegu Dzieci wynosi 10 PLN.
2. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami płatności udostępnionymi przez Organizatorów, w terminie podanym na Stronie internetowej lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych, o których mowa w pkt IV.
3. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej za pośrednictwem Strony internetowej płatność możliwa jest wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Transakcje obsługiwane są przez system płatności internetowych Platnosci.pl, który jest prowadzony przez spółkę Blue Media S.A. , na podstawie odrębnego regulaminu opracowanego przez Blue Media.
9. Po dokonaniu Opłaty Rejestracyjnej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
10. Z przyczyn technicznych nie jest możliwe przeniesienie oraz wniesionej Opłaty Rejestracyjnej na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może natomiast dokonać wpłaty Opłaty Rejestracyjnej w imieniu innych Uczestników Biegu Dzieci.
VII. Depozyty
Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
VIII. Klasyfikacje i wyniki
Podczas Biegów Dzieci prowadzone będą następujące klasyfikacje w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na wiek:
1-3 miejsce w kategorii 3-4 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 5-6 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 7-9 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 10-11 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 12-13 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 14-15 lat chłopcy
1-3 miejsce w kategorii 3-4 lat dziewczęta
1-3 miejsce w kategorii 5-6 lat dziewczęta
1-3 miejsce w kategorii 7-9 lat dziewczęta
1-3 miejsce w kategorii 10-11 lat dziewczęta
1-3 miejsce w kategorii 12-13 lat dziewczęta
1-3 miejsce w kategorii 14-15 lat dziewczęta
Podstawą klasyfikacji jest pomiar dokonywany przez skład sędziowski.
Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów oficjalnych.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

IX. Pomiar czasu
Ustalenie kolejności Uczestników na mecie odbywać się będzie na podstawie osiągniętych czasów brutto.

X. Nagrody
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Biegi Dzieci, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach otrzymają nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

XI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest firma WeSport Michał Dąbrowski , ul. Piotra Bardowskiego 4, Rzeszów, NIP: 527-228-50-60.
3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegach Dziecięcych.
4. Uczestnikowi oraz jego rodzicom / opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Dane osobowe Uczestników oraz ich rodziców / opiekunów prawnych umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane w celu prowadzenia i realizacji Biegów Dziecięcych. Podstawą prawną dla przetwarzania danych w tym zakresie jest ich niezbędność dla realizacji zobowiązań Organizatora wobec Uczestnika wynikających z niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest jednak zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika.
7. Uczestnik lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Biegach Dziecięcych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegach.
8. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia i realizacji Biegów Dziecięcych obejmuje również publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę miejscowości i nazwę klubu.
9. W zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Biegów Dziecięcych, Organizator będzie uprawniony do wysyłania w dowolnym czasie na adres wskazany przez rodzica / opiekuna prawnego Uczestnika wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegów Dziecięcych i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).
10. Dostęp do danych osobowych Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych będą mieli wyłącznie Organizator, Partner oraz podmioty, działające na ich rzecz w związku z organizacją Biegów Dziecięcych lub w innych celach, w których dane osobowe mogą być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem.
11. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej Bluemedia są szyfrowane.
12. Dane osobowe Uczestników i ich rodziców / opiekunów prawnych przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację Zawodów, z zastrzeżeniem, że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo.
13. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
14. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy i ich rodzice / opiekunowie prawni mogą wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XII. Postanowienia końcowe
1. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
2. Rodzic / opiekun prawny oświadcza, że uczestnik jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że rodzic / opiekun prawny uczestnika rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
3. Przez cały czas trwania Zawodów, dziecko pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Bierze on na ten czas pełną odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem oraz odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko.
4. Rodzic / opiekun prawny, zapisując uczestnika do udziału w zawodach, akceptuje niniejszy regulamin
5. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.